Поверителност

Ние разбираме, че като посетител на нашия онлайн магазин, вие бихте могли даимате известни опасения във връзка с информацията, която нипредоставяте, както и относно начина, по който ние боравим с нея.

Ние уважаваме правото ви за запазване на поверителността на вашите личниданни. В тази политика за поверителност се описва каква информациясъбираме и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнасяединствено за информация, която се събира чрез този сайт и не се отнасяза информация, събирана чрез каквито и да е други източници.

Посещавайки IGLOOBG.com, вие приемате практиките, описани в настоящото обявление за поверителност.

Информация, която събираме
Нанашия онлайн магазин ние събираме някои лични данни, като например:име, телефонен номер, e-mail адрес, физически адрес напосетителите, избрали да серегистрират или да участват в нашите оферти или промоции.Събраната информация се обработва с цел управление на заявки, изпълнениена поръчки, участия в оферти и програми от страна на нашите онлайнпосетители, както и с цел подобряване на функционалността на нашия Сайт.Ние не изискваме от вас да се регистрирате или да предоставятеперсонално идентифицирана (лична) информация (като например ЕГН и номер на л.к) за да видите нашия Сайтили за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. Ноако се регистрирате, вие ще можете да използвате някои допълнителнифункции, които ви дават възможност да получавате достъп до допълнителнаинформация за вашите любими продукти, да преглеждате ваши минали заявкии други

При дадено съгласие от ваша страна, вие може да получаватетърговски съобщения за промоционални оферти, отстъпки,  кактои информация за наши продукти и услуги по електронна поща или чрездруги електронни средства или устройства. Вие можете по всяко време даоттеглите вашето съгласие или да промените вашия избор като попълнитенашата форма за контакт “Contact Us”

Начините за събиране на  информация, които ние използваме са

 • Регистрация - За да се възползвате изцяло отнашите услуги, вие можете да изберете да се регистрирате на нашия сайт. Впроцеса на регистрация ние понякога искаме определени данни (катонапример име, адрес и информация за контакт с вас), за да можем да випредоставим нашите услуги или информация, за даструктурираме по-добре нашия Сайт, така че да отговаря по-пълно навашите нужди, както и за да персонифицираме контактите си с вас.
 • E-mail
  Когато вие поискате да ви изпратимактуална информация или да отговорим на ваше запитване по електронна поща,вие можете да ни предоставите определена информация като например,адреса на вашата електронна поща, за да можем да изпълним вашето искане.
 • "Contact Us" (Контакти) линк
  Ако вие контактувате с нас чрез връзката за контакт в този сайт "Contact Us", ние искаме от вас информация като например, вашето собствено име,e-mail адрес и друга информация, за да можем да отговорим на вашитевъпроси и коментари. По ваш избор вие можете да предоставяте идопълнителна информация.
 • Информация, събирана чрез автоматични средства
  Ние можем да използваме cookie-та(бисквитки), пиксел-тагове, лог файлове и други технологии с целсъбиране на определена информация за посетителите на нашия Сайт, заупотребата на нашите онлайн услуги, както и за комуникациите с нашитеemail-и и онлайн реклами. Например, чрез тези средства ние можем дасъбираме информация за типа на вашия браузър и вашата операционнасистема, за посетените уебстраници, за линковете, върху които е„кликвано“, IP адреси, за сайтовете, които са посетени, преди идванетови на нашия сайт, за имейлите, изпратени от нас, които вие сте отворили,препратили или кликнали чрез нашия Сайт.

  Чрез задаване на съответните настройки на вашия браузър вие можете даблокирате приемането на нови ”cookie”-та, да получавате съобщения приполучаване на ново ”cookie”, да забраните съществуващите ”cookie”-та,както и да забраните изображенията (с което се забраняватпиксел-таговете).

Как използваме и споделяме вашата информация
Информация за нашите клиенти е важна част от нашия бизнес и ние не сме в бизнеса да я продаваме на други лица. Ние споделяме информация за клиента само с описаните по-долу.

Агенти: Ние наемаме други фирми и физически лица да изпълняват функции от наше име. Примеритевключват изпълнение на поръчки, доставка на пакети, изпращане на поща иелектронна поща, премахване на повтаряща се информация от списъци склиенти, анализ на данни, предоставяне на маркетингова помощ, плащания скредитни карти, обработка и предоставяне на обслужване на клиентите. Те имат достъп до лична информация, необходима за изпълнение на техните функции, но не може да я използва за други цели.
Бизнес трансфери:
Тъй като ние продължаваме да развиваме нашия бизнес, ние може да продадем или закупим магазин или активи. В такива сделки, информация за клиентите като цяло е един от прехвърлените стопанските активи.
Защита на IGLOOBG.com и др.: В разрешените от местното законодателство случаи, ние можемда разкриваме информация, когато считаме, че това е необходимо заразследване, за предотвратяване на реално или евентуално криминалнопрестъпление или за предотвратяване на понасянето на щети от нас или отдруги лица, в случай, че се изисква по закон, или в отговор на искане отправораздавателните органи или от други държавни органи.

С ваше съгласие: Различно от посочено по-горе, ще получите известие, когато информация за вас може да отиде при трети лица и вие ще имате възможност да изберете да не споделя информацията.
Как защитаваме вашите данни
Сигурността на личната информация е важназа нас. Ние поддържаме административни, технически и физически средстваза защита от неоторизирана употреба, разкриване, изменяне илиунищожаване на лична информация, коятосъбираме на този Сайт. Ние сме Администратор на лични данни, вписани в "Регистър на администраторите на лични данни и регистри, водени от тях" с идентификационен  1299366 / 09.05.2014 и като такива ние използваме много отговорно вашата информация

Въпреки това, ние не можем да гарантираме абсолютнатасигурност на вашата информация, породена от неоторизиран достъп, злоупотреба или изменение на информацията, подадена от вас на нашия сайт.

До максимално разрешената по законстепен, ние отхвърляме всякаква отговорност по отношение на всякаквищети, които бихте могли да понесете в резултат на каквито и да е загуби,неоторизиран достъп, злоупотреба или изменение на каквато и да еинформация, подадена от вас на нашия Сайт.

Финансови подробности:
Всички номера на кредитни карти са кодирани в софтуера, когато поръчката е направена с помощта на 128-битово криптиране от финансовите институции, които използваме (например Paypal и др.) и няма информация, която да се държи от нас.

Актуализации на тази Политика за поверителност
Моля, имайте предвид, че ние имаме право по всяко време да променямеинформацията на този Сайт и/или тази Политика за поверителност безуведомление. Вие трябва редовно да преглеждате тази Политика заповерителност за наличието на евентуални промени. Всички промени влизатв сила незабавно, в момента на публикуването на ревизираната Политиказа поверителност на този Сайт. С продължаване на използването на тозиСайт, вие се съгласявате с всички промени, а с предоставянето нанепрекъснат достъп до този Сайт, ние ви уведомяваме за приемането отнаша страна на вашето съгласие с такива промени.

"Contact Us" (Контакти)В случай, че имате каквито и да е въпроси относно тази Политика заповерителност, вие бихте могли да се свържете с нас чрез email катоизползвате нашата форма за контакт в нашия уебсайт.

Информация съгласно Закона за защита на потребителите:
1. Продажбите в този сайт се извършват от:
Търговец: Туинс София ООД
Адрес: София, Надежда 1, бл. 150
ЕИК: 200313723
ЕИК по ЗДДС: BG200313723
2. Основните характеристики на предлаганите продукти са представени в описание на всеки един от тях.
3. Обявените цени на продуктите и услугите са с включен в тях данък добавена стойност.
4. Стойността на разходите за доставка не са включени в цената на стоките, а се начислява допълнително в размер в зависимост от тарифата на куриера.
5. Начинът на доставка и плащане са описани подробно в разделите.
6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използване на представените средства за връзка с нас.