Общи условия

Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е администрирана от Туинс СофияООД (наречена и „IGLOOBG.com”), със седалище в България, София, Надежда 1, бл.150, вх.А, ЕИК BG 200313723

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор запокупко-продажба между Туинс СофияООД, наричано по-долу с името на онлайн магазина IGLOOBG.com, от една страна и лицето, съгласило се и приело Общиусловия, наречено по-долу за краткост "Клиент". Със направенатазаявка, регистрация и покупка от електронният магазин „Клиента” приемабезусловно „Общите условия” на IGLOOBG.com

Използвайки електронният магазин IGLOOBG.com се счита, че приемате и сте съгласни с описаните по долу “Общиусловия”. В случай, че не приемате Общите условия на IGLOOBG.com, моля неизползвайте този уеб сайт.

Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрезактуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно иса задължителни за всички потребители/клиенти.

Ние се стараем максимално да поддържаме точността на информацията,представена в САЙТА. Въпреки това, като се имат предвид възможнитегрешки в тази информация, уточняваме, че изображениятана продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могатда се различават от изображенията по какъвто и да е начин, порадипромяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна напроизводителите.

Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите,представени в САЙТА, могат да бъдат променени от IGLOOBG.com безпредизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.

Също така, поради ограниченото пространство и последователнатаструктура на информацията, понякога описанията на продуктите могат дабъдат непълни. Въпреки това ние се стремим дапредоставим възможно най-точната информация.

Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.

Връзки към други сайтове
Ние не носим отговорност за уеб сайтове или друга информация, практики или продукти от други страни, свързан с интернет страницата. Вашите отношения с лица, намерени чрез Уебсайта са между вас и тези лица и ние не носим отговорност за загуба или повреда вследствие на подобни сделки

Дефиниции и определения
При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
- „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място вглобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) попротокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащофайлове, програми, текст, звук, картина, изображение или другиматериали и ресурси.
-„www.igloobg.com”е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от ТУИНС СОФИЯ ООД и виртуален информационен ресурс в Интернет запродажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното имзаявяване от страна на Клиента.
- „Клиент”  е физическо лице, навършило 18години или юридическо лице, което е регистрирано по Търговският закон исе е съгласило с настоящите Общи условия, регистрирайки се ипазарувайки от IGLOOBG.com .
- „Клиентски профил” е обособена част в IGLOOBG.com , съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента прирегистрацията му и съхранявана от IGLOOBG.com, като достъпът доклиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име ипарола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда иредактира данните, въведени при регистрацията,  записите в адреснатакнига, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуванена стоки от магазина за електронна търговия IGLOOBG.com, да променяпаролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже отабонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.
- „Потребителско име” е избран от Клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в IGLOOBG.com

- „Парола” е избран от Клиента код от буквии/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия иму предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване напредлаганите в IGLOOBG.com стоки и услуги.

- "Злоупотреба при ползване": представлява използванетона САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта нарегламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин,който може да навреди на IGLOOBG.com

- Поръчка: представлява електронен документ, създаденвследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникациямежду IGLOOBG.com и КЛИЕНТА.

- Договор: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от IGLOOBG.com, чрез която IGLOOBG.com се съгласява да достави наКЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.

Използване на Сайта

САЙТЪТ може да бъде използван само със законни цели.

Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, като например:

- с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност.

- изпращането, използването или повторното използване на всякакъввид  материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни,клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими справилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността,сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политическипослания или каквато и да е форма на спам.

IGLOOBG.com запазва правото да откаже достъпа в САЙТА накойто и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА,дори и потвърдените поръчки.

IGLOOBG.com не продава продукти на непълнолетни. Физическителица, които не са достигнали 18-годишна възраст, могат да правят ПОРЪЧКИв САЙТА само в присъствието на родител или настойник.

Поръчки, Цени

Подаванетона поръчка представлява предложение за покупка на продукти,посочени от вас, но не е задължителна за нас, докато не ви уведоми, чепоръчката е била приета. Поръчката се потвърждава само по електронна поща. Всички реклами и съобщения, направени от нас до потвърждение на вашата поръчка трябва да се приемат като покани за пазаруване и не са оферти. Това означава, че ако се показват продуктите на сайта, но не саналични или са неправилно ценообразувани или друг неправомерен начин, IGLOOBG.com не е длъжен да ви продаде тези продукти.

За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъдеправилна и сериозна. По този начин предупреждаваме, чеима моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка,цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи сме длъжни да информираме КЛИЕНТА относно правилната цена.

Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.

В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази,която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Акопоради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска отистинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена.  В тозислучай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта систинската му цена.

С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.

Всички цени в българската версия на сайта са в Български лева свключен ДДС. Във версиите за Чужбина цените също са включен ДДС, но са в различна валута, което сайта автоматично преизчислява в съответната валута надържавата, от която се пазарува по актуални валутни курсове.

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки всрок от 14 работни дни от получаване на стоката в случай, че те не саизползвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане наразмер), не е увредена целостта на опаковката им и е запазен търговскиятвид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който еполучена и условията по чл.55 от ЗЗП.

Разходите по връщането на стоките са за сметка на Клиента.

На рекламация подлежат стоки, които не отговарят на изискванията закачество, посочени в сайта и/или в съпътстващите ги упътвания заползване, доколкото такива има издадени за съответната стока/стоки.

Право за отказ от договора съгласно ЗЗП не е валидно за:

  • доставка на стоки, които поради своето естество не могат дабъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност отвлошаване на качествените им характеристики (това се отнася за захранки,ароматизатори, дипове и пр.)
  • доставка на аудиопродукти и видеозаписи или програмни продукти, чиято опаковка е нарушена.

Рекламации за закупени стоки могат да бъдат направени с срок от 14 (четиринайсет) дни, считано от датата на доставката.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

За въпроси или оплаквания, моля, свържете се с нас чрез формата за връщане на стоки
Заявка за връщане на стока се прави чрез формата за връщане на стоки

Потребителят има право да откаже закупените такъми в срок от 14(четиринайсет) дни, считано от деня следващ получаването на стоката.

За целта стоката трябва да се върне в изправен технически и търговски вид.

В случай, че клиентът е правил опит сам да ремонтира стоката,разкъсал е опаковката или умишлено я е повредил, няма право на отказ.

ВАЖНО!

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАШАТА ПОРЪЧКА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕД КУРИЕРА ТРЯБВА ДА СТЕ ПРОВЕРИЛИ СЪСТОЯНИЕТО НА СТОКАТА В ПАКЕТА!!!

Има случаи на счупени въдици ОТ КУРИЕРА, но приети от клиента, именнозащото не е направил тази проверка. Застраховката е валидна само, акоВие на място констатирате повредата.

Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка еповредена или непълна, показва следи от износване, драскотини,охлузвания, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото дарешим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността напродукта – сума, която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка нащетите.

При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и приненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме тойда бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответнатафирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност настоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие катопотребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или принарушаване на търговския вид, или опаковката на стоката, отремонтиранетона стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са засметка на IGLOOBG.com. При несъответствие на стоката схарактеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялатаплатена от потребителя сума, включително и транспортните разходи,платени от потребителя за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушентърговски вид на стоката и опаковката.

При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.

При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта,трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Съгласно законното право, привръщане на продукта възстановяването на стойността ще бъде осъществено врамките на 30 (тридесет) дни от връщането.